Algemene voorwaarden:

Huidstudio Bloos van Els van der Kleij
De huidtherapeut hanteert onderstaande algemene voorwaarden. Deze
voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag.

1 Algemeen
1.1 In deze voorwaarden wordt onder “de huidtherapeut” verstaan Els
van der Kleij gevestigd te Zoetermeer, aan de Oranjelaan 54. De
huidtherapeut is lid van de Nederlandse Vereniging van
Huidtherapeuten (“NVH”) en werkzaam conform de vigerende
Beroepscode van de NVH.
1.2 In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” verstaan degene die de
huidtherapeut opdracht geeft tot behandeling.
1.3 In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” tevens verstaan diens
wettelijk vertegenwoordiger.
1.4 Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst
tussen de cliënt en de huidtherapeut.
1.5 Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing in het geval de
huidtherapeut voor de uitvoering van de opdracht derden betrekt.
1.6 Op een geneeskundige behandelingsovereenkomst (ex Boek 7, titel
7, afdeling 5 van het Burgerlijk Wetboek) tussen de huidtherapeut
en de cliënt is tevens de Wet op de Geneeskundige
Behandelingsovereenkomst van toepassing.
1.7 De werking van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2 Overeenkomst
2.1 De overeenkomst tussen de huidtherapeut en de cliënt behelst de
opdracht van de cliënt aan de huidtherapeut tot al dan niet
geneeskundige behandeling.
2.2 De huidtherapeut is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk
verlangen van de cliënt en mag weigeren een behandeling uit te
voeren.

3 Toestemming
3.1 De cliënt verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandelingsovereenkomst schriftelijk toestemming daartoe aan de huidtherapeut.
3.2 De huidtherapeut kan van de cliënt verlangen dat deze zijn toestemming schriftelijk bevestigd.
3.3 De toestemming van de cliënt behelst tevens de bevoegdheid van de
huidtherapeut om hulppersonen in te schakelen en om eventuele
aansprakelijkheidsbeperking van hulppersonen namens de cliënt te
aanvaarden. De huidtherapeut is niet aansprakelijk voor de keuze
van de hulppersoon en voor eventuele tekortkomingen van deze
hulppersoon, behoudens in het geval van opzet of bewuste
roekeloosheid van de huidtherapeut.
3.4 In het geval de cliënt zijn toestemming weigert dan wel intrekt zal
de huidtherapeut geen behandeling (meer) verrichten.

4 Informatie
De cliënt dient de huidtherapeut op de hoogte te brengen en houden
van alle informatie die voor een goede uitvoering van de
overeenkomst noodzakelijk is.

5 Tarieven en zorgverzekering
5.1 Tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende
schriftelijke overeenkomst, voor de duur van een kalenderjaar en
kunnen jaarlijks worden aangepast zie www.praktijkbloos.nl .
5.2 De cliënt draagt er zelf zorg voor dat hij op de hoogte is of en in
welke mate zijn verzekeraar de behandeling vergoedt. Voorts is het
de verantwoordelijkheid van de cliënt om facturen al dan niet bij zijn
verzekeraar te declareren.

6 Betaling
6.1 De cliënt draagt na ontvangst van de factuur van de huidtherapeut
zorg voor volledige betaling binnen 14 dagen op de betrokken
rekening van de huidtherapeut onder vermelding van het
factuurnummer.
6.2 Ongeacht of de factuur door de verzekeraar wordt vergoed, blijft de
cliënt te allen tijde gehouden tot volledige en tijdige betaling van de
factuur.
6.3 Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudst
openstaande facturen.
6.4 In het geval de cliënt de factuur niet tijdig en/of volledig betaalt, is
deze in verzuim. De huidtherapeut is alsdan gerechtigd om over het
factuurbedrag, dan wel het restant daarvan de wettelijke rente bij
de cliënt in rekening te brengen. De huidtherapeut is alsdan tevens
bevoegd incassomaatregelen te (doen) nemen. De kosten die aan de
incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buitengerechtelijke
kosten en overige kosten) komen voor rekening van de cliënt.
6.5 Bij betalingsachterstand is de huidtherapeut bevoegd om verdere
behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen
contante betaling, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand, de
noodzaak tot huidtherapeutische behandeling of de spoedeisendheid
zich hiertegen verzet.
6.6 De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de cliënt een
klacht tegen de huidtherapeut indient over de factuur en/of de
behandeling, tenzij de huidtherapeut instemt met de opschorting
van de betalingsverplichting.
6.7 De betalingsverplichting vervalt niet als de cliënt de overeenkomst
beëindigt of de huidtherapeut verzoekt om de behandeling aan een
ander over te dragen.
7 Annulering
7.1 In het geval de cliënt verhinderd is voor een afspraak dient hij dit
uiterlijk achtenveertig (48) uur tevoren bij de huidtherapeut af te
zeggen.
7.2 Zegt de cliënt niet of niet tijdig af, dan kan de huidtherapeut het
tarief van de behandeling geheel dan wel gedeeltelijk in rekening
brengen.
7.3 Afspraken kunnen uitsluitend telefonisch dan wel per e-mailbericht
worden geannuleerd. De annulering wordt door de huidtherapeut
geregistreerd op het moment dat door de cliënt gebeld wordt, deze
het antwoordapparaat inspreekt of diens e-mailbericht door de
huidtherapeut wordt ontvangen (zie www.huidstudiobloos.nl).

8 Aansprakelijkheid
Indien zich bij de behandeling, waaronder tevens te rekenen het
niet, niet volledig of niet tijdig uitvoeren van een behandeling, een
gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van de huidtherapeut
leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de
door de huidtherapeut afgesloten aansprakelijkheidsverzekering
aanspraak geeft. De huidtherapeut is evenwel niet aansprakelijk in
het geval op het moment waarop de gebeurtenis zich voordoet, de
cliënt in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens
de huidtherapeut.

9 Klachten
9.1 In geval van ontevredenheid of een klacht van de cliënt over de
behandeling door de huidtherapeut, meldt de cliënt dit zo snel
mogelijk aan de huidtherapeut. De huidtherapeut en de cliënt
spannen zich vervolgens beiden in om ter zake tot een oplossing te
komen.
9.2 Indien een oplossing niet mogelijk blijkt kan de cliënt zich wenden
tot de interne klachtencommissie van de NVH: de Patiënten Advies
Commissie (“PAC”). Deze commissie zal eerst bemiddelen tussen de
huidtherapeut en de cliënt.
9.3 Mocht de bemiddeling door de PAC niet tot een oplossing leiden, dan
kan de cliënt zich wenden tot de Landelijke Klachtencommissie
Paramedici eerstelijn (www.paramedisch.org).

10 Nietigheid
In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of
vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen
onverlet.

11 Toepasselijk recht
Op de tussen de huidtherapeut en de cliënt gesloten overeenkomst,
en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten
overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12 Wijziging
12.1 De huidtherapeut behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te
allen tijde te wijzigen.
12.2 Wijzigingen worden schriftelijk of elektronisch per e-mail ter kennis
van de cliënt gebracht en treden één (1) maand na dagtekening van
die bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is
vermeld. Indien de cliënt niet binnen één (1) maand na dagtekening
van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de
wijziging in de voorwaarden, wordt de cliënt geacht de wijziging te
hebben geaccepteerd. Indien de cliënt binnen één (1) maand na
dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt
tegen de wijziging van de voorwaarden, vormt dat een grond voor
ontbinding van de overeenkomst.